بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > باشگاه عمومي > دين و دنيا

نکات

پاسخ
 
ابزار گفتگو
قديمي Friday 2 February 2018   #1
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,718
چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟

چرا حضرت زهرا شبانه دفن شد؟


دفن شبانه، نماز بدون حضور و اطلاع خلٌفه، قبر پنهان، اسرارى
است كه در درون خود پٌیامها دارند. درست است كه فاطمه اٌن
چنٌن خواست و اٌن گونه وصٌت كرد؛ ولى چه اتفاقى افتاده است
كه زهرا سلام الله علٌها وصٌت تارٌخًاش را با اٌن در خواستها
به پاٌان مىبرد؟!! مگر نه اٌن است كه خشم و ناراحتًاش را نسبت
به دشمنانش اظهار مىكند و در واقع چندٌن پرسش را در برابر
نگاههاى تٌز بٌن مورخان و آٌندگان مىگذارد تا به پرسند: چرا قبر
فاطمه پنهان است؟ و چرا دختر پٌامبر شبانه و پنهانى دفن شد؟ و
چرا علً علٌه السلام بدون اطلاع ابوبكر و عمر بر وى نماز
خواند؟ و…
آٌا كسى كه جانشٌن پٌامبر بود ( آن گونه كه خود ادعا كردهاند)
شاٌستگى نماز خواندن بر وى را نداشت؟
آري، فاطمه وصٌت كرد كه او را شبانه دفن نموده و هٌچ ٌك از
كسانى را كه بر وى ستم كردهاند، خبر نكنند، و اٌن بهترٌن سند
براى شٌعه است تا ثابت كنند كه صدٌقه شهٌده مظلوم از دنٌا رفته و
از افرادى كه بر وى ستم كردهاند، هرگز راضى نشده است.
رواٌات فراوانى در كتابهاى شٌعه و سنى بر اٌن مطلب دلالت
دارد كه به اختصار چند رواٌت را ذكر مىكنٌم:
دفن شبانه، در رواٌات اهل سنت:
محمد بن اسماعٌل بخارى مىنوٌسد:
َو َ عا َ شت َبعد النبًی صلى الله علٌه وسلم ِ ستة أَشهر فلما ُتو ّفت َدفنها
َ زو ُجها َ علًِی لٌَیلا ولم ٌُیؤ ذن بها أَ َبا َبكر َو َ صلّى علٌها.
فاطمه زهرا سلام الله علٌها، شش ماه پس از رسول خدا زنده
بود، زمانى كه از دنٌا رفت، شوهرش علً علٌه السلام او را شبانه
دفن كرد و ابوبكر را با خبر نساخت.
البخاري الجعف،ً محمد بن إسماعٌل أبو عبدالله (متوفاي656هـ)،
صحٌح البخاري، ج ،4ص ،9541ح ،8113كتاب المغازي، باب
غزوة خٌبر، تحقٌق د. مصطفى دٌب البغا، ناشر: دار ابن كثٌر،
الٌمامة - بٌروت، الطبعة: الثالثة، .9131 - 9441
ابن قتٌبه دٌنورى در تأوٌل مختلف الحدٌث مىنوٌسد:
وقد طالبت فاطمة رضً الله عنها أبا بكر رضً الله عنه بمٌراث
أبٌها رسول الله صلى الله علٌه وسلم فلما لم ٌعطها إٌاه حلفت لا تكلمه
أبدا وأوصت أن تدفن لٌلا لئلا ٌحضرها فدفنت لٌلا.
فاطمه از ابوبکر مٌراث پدرش را خواست، ابوبکر نپذٌرفت، قسم
خورد که دٌگر با او (ابو بکر) سخن نگوٌد و وصٌت کرد که شبانه
دفن شود تا او (ابوبکر) در دفن وى حاضر نشود.
الدٌنوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتٌبة (متوفاي616هـ)،
تأوٌل مختلف الحدٌث، ج ،9ص ،844تحقٌق: محمد زهري
النجار، ناشر: دار الجٌل، بٌروت، 9818هـ، 9116م.
عبد الرزاق صنعانى مىنوٌسد:
عن بن جرٌج وعمرو بن دٌنار أن حسن بن محمد أخبره أن فاطمة
بنت النبً صلى الله علٌه وسلم دفنت باللٌل قال ف ّ ر ِب َ ها علً من أبً
بكر أن ٌصلً علٌها كان بٌنهما شًء.
فاطمه دختر پٌامبر شبانه به خاك سپرده شد، تا ابوبكر بر وى نماز
نخواند؛ چون بٌن آن دو اتفاقاتى افتاده بود.
و در ادامه نٌز مىگوٌد:
عبد الرزاق عن بن عٌٌنة عن عمرو بن دٌنار عن حسن بن محمد
مثله الا أنه قال اوصته بذلك
از حسن بن محمد بن نٌز همانند اٌن رواٌت نقل شده است؛ مگر اٌن
كه در اٌن رواٌت قٌد شده است كه خود فاطمه اٌن چنٌن وصٌت
كرده بود.
الصنعان،ً أبو بكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي699هـ)، المصنف،
ج ،8ص ،569حدٌث شماره 6554و حدٌث شماره: ،6555
تحقٌق حبٌب الرحمن الأعظم،ً ناشر: المكتب الإسلامً - بٌروت،
الطبعة: الثانٌة، 9448هـ.
و ابن بطال در شرح صحٌح بخارى مىنوٌسد:
أجاز أكثر العلماء الدفن باللٌل... ودفن على بن أبى طالب زوجته
فاطمة لٌلاً، َف ّ ر َ ها
ِب
من أبى بكر أن ٌصلى علٌها، كان بٌنهما شىء.
اكثر علما دفن جنازه را در شب اجازه دادهاند. علً بن ابوطالب،
همسرش فاطمه را شبانه دفن كرد تا ابوبكر به او نماز نخواند؛ چون
بٌن آن دو اتفاقاتى افتاده بود.
إبن بطال البكري القرطب،ً أبو الحسن علً بن خلف بن عبد الملك
(متوفاي441هـ)، شرح صحٌح البخاري، ج ،8ص ،865تحقٌق:
أبو تمٌم ٌاسر بن إبراهٌم، ناشر: مكتبة الرشد - السعودٌة / الرٌاض،
الطبعة: الثانٌة، 9468هـ - 6448م.
ابن أبًالحدٌد به نقل از جاحظ (متوفاى )655مىنوٌسد:
وظهرت الشكٌة، واشتدت الموجدة، وقد بلغ ذلك من فاطمة ( علٌها
السلام ) أنها أوصت أن لا ٌصلً علٌها أبوبكر.
شكاٌت و ناراحتى فاطمه (از دست غاصبٌن) به حدى رسٌد كه
وصٌت كرد ابوبكر بر وى نماز نخواند.
إبن أبً الحدٌد المدائنً المعتزل،ً أبو حامد عز الدٌن بن هبة الله بن
محمد بن محمد (متوفاي 655هـ)، شرح نهج البلاغة، ج ،16ص
،157تحقٌق محمد عبد الكرٌم النمري، ناشر: دار الكتب العلمٌة -
بٌروت / لبنان، الطبعة: الأولى، 9493هـ - 9113م.
و در جاى دٌگر مىنوٌسد:
وأما إخفاء القبر، وكتمان الموت، وعدم الصلاة، وكل ما ذكره
المرتضى فٌه، فهو الذي ٌظهر وٌقوي عندي، لأن الرواٌات به أكثر
وأصح من غٌرها، وكذلك القول فً موجدتها وغضبها.
مخفى كردن مرگ فاطمه (سلام الله علٌها) و محل دفن او و نماز
نخواندن ابوبكر و عمر و هر آن چه كه سٌد مرتضى گفته است،
مورد تأٌٌد و قبول من است؛ زٌرا رواٌات بر اثبات اٌن موارد
صحٌحتر و بٌشتر است و همچنٌن ناراحتى و خشم فاطمه بر شٌخٌن
نزد من از اقوال دٌگر اعتبار بٌشترى دارد.
شرح نهج البلاغة، ج ،16ص 170

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن واخذل واهلک من عاداهم
اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن واخذل واهلک من عاداهم
یا علی یا الیا یا حیدر
کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس ازل
عالمی از حسرت آن جلوه مستانه سوخت
آتشی آ تش پرستی در جهان افروخته
خرمن اسلام ودین را تا قیامت سوخته
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم

لعن الله ظالمیک وقاتلیک یا فاطمه


__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Friday 2 February 2018   #2
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,718
ج: چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟

سوالی فوق العاده مهم : چرا قبر حضرت زهرا(سلام الله علیها) مخفی است⁉️⁉️

آیا این امر اتفاقی است یا قصدی در کار بوده است⁉️..

.دلیل مخفی ماندن قبر حضرت صدیقهء کبری سلام الله علیها را تنها درکتب معتبر اهل تسنن جستجو می کنیم تا حقیقت برملا شود و اتمام حجت گردد...
و در این باب به ذکر تنها چند نمونه بسنده خواهیم کرد :

ابن قتيبه دينورى در تأويل مختلف الحديث مى‌نويسد:

وقد طالبت فاطمة رضي الله عنها أبا بكر رضي الله عنه بميراث أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم يعطها إياه حلفت لا تكلمه أبدا وأوصت أن تدفن ليلا لئلا يحضرها فدفنت ليلا.

فاطمه از ابوبکر ميراث پدرش را خواست، ابوبکر نپذيرفت، قسم خورد که ديگر با او (ابو بکر) سخن نگويد و وصيت کرد که شبانه دفن شود تا او (ابوبکر) در دفن وى حاضر نشود.

الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (متوفاي276هـ)، تأويل مختلف الحديث، ج 1، ص 300، تحقيق: محمد زهري النجار، ناشر: دار الجيل، بيروت، 1393هـ، 1972م.

ابن بطال در شرح صحيح بخارى مى‌نويسد:

أجاز أكثر العلماء الدفن بالليل... ودفن علىُّ بن أبى طالب زوجته فاطمة ليلاً، فَرَّ بِهَا من أبى بكر أن يصلى عليها، كان بينهما شىء.

اكثر علما دفن جنازه را در شب اجازه داده‌اند. علي بن ابوطالب، همسرش فاطمه را شبانه دفن كرد تا ابوبكر به او نماز نخواند؛ چون بين آن دو اتفاقاتى افتاده بود.

إبن بطال البكري القرطبي، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (متوفاي449هـ)، شرح صحيح البخاري، ج 3، ص 325، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م.

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه مینویسد : (در این کلام شکایت و بغض حضرت زهرا سلام الله علیها از خلیفهء اول و دوم به وضوح مشخص است)


وأما إخفاء القبر، وكتمان الموت، وعدم الصلاة، وكل ما ذكره المرتضى فيه، فهو الذي يظهر ويقوي عندي، لأن الروايات به أكثر وأصح من غيرها، وكذلك القول في موجدتها وغضبها.

مخفى كردن مرگ فاطمه (سلام الله عليها) و محل دفن او و نماز نخواندن ابوبكر و عمر و هر آن چه كه سيد مرتضى گفته است، مورد تأييد و قبول من است؛‌ زيرا روايات بر اثبات اين موارد صحيح‌تر و بيشتر است و همچنين ناراحتى و خشم فاطمه بر شيخين نزد من از اقوال ديگر اعتبار بيشترى دارد.

شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 170.


با توجه به جایگاه عظیم مقام صدیقه کبری سلام الله علیها که طبق روایات متواتر شیعه و سنی ، خشم و غضب ایشان ، خشم و غضب الهی است ؛ قضاوت در مورد خلیفهء اول و دوم با خوانندگان فهیم

کمی تفکر در مورد علت مخفی بودن قبر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها ، روشنگر مسیر حق از باطل است ؛

⁉️چرا قبر تنها یادگار رسول خدا مخفی است⁉️

حضرت زهرا سلام الله علیها، با وصیت به دفن شبانه ، خشم خود را از غاصبین حق امیرمؤمنان علیه السلام جادوانه ساخت.

و نشانی از حقانیت شیعه، برای تمام آزادمردان در طول تاریخ به یادگار نهاد.
کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس ازل
عالمی از حسرت آن جلوه مستانه سوخت
آتشی آ تش پرستی در جهان افروخته
خرمن اسلام ودین را تا قیامت سوخته
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم

لعن الله ظالمیک وقاتلیک یا فاطمه
__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
كاربران ذيل از عبدالعلی69 بابت اين نوشته مفيد تشكر كرده‌اند :
قديمي Sunday 20 January 2019   #3
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,718
ج: چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن واخذل واهلک من عاداهم

الأمالي (للمفيد) ؛ النص ؛ ص281

7 قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهُرْمُزَانِيِ‏ «1» عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ قَالَ‏ لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ وَصَّتْ إِلَى عَلِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ أَمْرَهَا وَ يُخْفِيَ خَبَرَهَا وَ لَا يُؤْذِنَ أَحَداً بِمَرَضِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ وَ كَانَ يُمَرِّضُهَا بِنَفْسِهِ وَ تُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَحِمَهَا اللَّهُ عَلَى اسْتِسْرَارٍ بِذَلِكَ كَمَا وَصَّتْ بِهِ- فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ وَصَّتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَهَا وَ يَدْفِنَهَا لَيْلًا وَ يُعَفِّيَ قَبْرَهَا «2» فَتَوَلَّى ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ دَفَنَهَا وَ عَفَّى مَوْضِعَ قَبْرِهَا فَلَمَّا نَفَضَ يَدَهُ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ هَاجَ بِهِ الْحُزْنُ فَأَرْسَلَ دُمُوعَهُ عَلَى خَدَّيْهِ وَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنِّي وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنِ ابْنَتِكَ وَ حَبِيبَتِكَ- وَ قُرَّةِ عَيْنِكَ وَ زَائِرَتِكَ وَ الْبَائِتَةِ فِي الثَّرَى بِبُقْعَتِكَ وَ الْمُخْتَارِ لَهَا اللَّهُ سُرْعَةَ اللَّحَاقِ بِكَ قَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي وَ ضَعُفَ عَنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ تَجَلُّدِي- «3» إِلَّا أَنَّ فِي التَّأَسِّي لِي بِسُنَّتِكَ وَ الْحُزْنِ الَّذِي حَلَّ بِي بِفِرَاقِكَ مَوْضِعَ التَّعَزِّي-
______________________________
(1) السند في الكافي من أحمد بن إدريس إلى هنا كذلك و فيه الهرمزانى عن أبي عبد اللّه الحسين بن على عليهما السلام، و في بعض نسخ الكافي و كذا في الجامع:
«الهرمزاى»، و في بعض نسخ البحار: «الهروى».
(2) العفو: المحو و الانمحاء، و ينبغي جدا البحث و الفحص عن علة ذلك.
(3) التجلد: القوّة. و قوله «على ان في التأسى لي بسنتك» أي بسنة فرقتك، و المعنى أن المصيبة بفراقك كانت أعظم، فكما صبرت على تلك مع كونها أشدّ فلان أصبر على هذه أولى (البحار).
الأمالي (للمفيد)، النص، ص: 282
فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودِ قَبْرِكَ بَعْدَ أَنْ فَاضَتْ نَفْسُكَ عَلَى صَدْرِي وَ غَمَّضْتُكَ بِيَدِي‏ «1» وَ تَوَلَّيْتُ أَمْرَكَ بِنَفْسِي نَعَمْ وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْعَمُ الْقَبُولِ‏ «2»- إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‏- لَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ «3» وَ أُخِذَتِ الرَّهِينَةُ وَ اخْتُلِسَتِ الزَّهْرَاءُ فَمَا أَقْبَحَ الْخَضْرَاءَ وَ الْغَبْرَاءَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ وَ أَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ- لَا يَبْرَحُ الْحُزْنُ مِنْ قَلْبِي أَوْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا مُقِيمٌ كَمَدٌ مُقَيِّحٌ وَ هَمٌّ مُهَيِّجٌ سَرْعَانَ مَا فَرَّقَ بَيْنَنَا وَ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو- وَ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ‏ «4» عَلَيَّ وَ عَلَى هَضْمِهَا حَقَّهَا فَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَى بَثِّهِ سَبِيلًا وَ سَتَقُولُ وَ يَحْكُمُ اللَّهُ‏ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ* سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا سَئِمٍ وَ لَا قَالٍ فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ وَ إِنْ أُقِمْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ وَ الصَّبْرُ أَيْمَنُ‏
______________________________
(1) أي غيبتك بيدى في لحدك تحت الثرى.
(2) كذا في الكافي و البحار، أي فيه ما يصير سببا لقبول المصائب أنعم القبول.
و في النسخ: «أتم القول».
(3) يمكن أن يقرأ هذا و قرائنه على بناء المعلوم و المجهول، و خلس الشي‏ء:
أخذه في نهزة و مخاتلة، و الاختلاس أسرع من الخلس، و السهود: قلة النوم، و «أو» بمعنى «الى أن»، و الكمد- بالفتح و التحريك-: الحزن الشديد.
(4) التضافر و التظافر: التعاون، و في نسخ عندنا: «بتظاهر امّتك». و هضم فلانا:
ظلمه و غصبه. أى أعان بعضهم بعضا على اخراج الامر و نزع سلطانك من يدي و على عدم وصوله الى. و في الكافي و النهج: «فأحفها السؤال و استخبرها الحال». و الحال منصوب بنزع الخافض، أي عن الحال، أي عن قضايا التي مرت علينا من عدم ايتاء حقنا ايانا، و التوثب علينا و اخراجنا الى المسجد للبيعة مكرهين، ثمّ استبدادهم بالامر و عدم الالتفات الى ما نصصت على أمرتنا و ايفاء حقنا و لزوم مودتنا و غير ذلك.
الأمالي (للمفيد)، النص، ص: 283
وَ أَجْمَلُ وَ لَوْ لَا غَلَبَةُ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَيْنَا لَجَعَلْتُ الْمُقَامَ‏ «1» عِنْدَ قَبْرِكَ لِزَاماً وَ لَلَبِثْتُ‏ «2» عِنْدَهُ مَعْكُوفاً وَ لَأَعْوَلْتُ إِعْوَالَ الثَّكْلَى عَلَى جَلِيلِ الرَّزِيَّةِ فَبِعَيْنِ اللَّهِ تُدْفَنُ ابْنَتُكَ سِرّاً وَ تُهْتَضَمُ حَقَّهَا قَهْراً وَ تُمْنَعُ إِرْثَهَا جَهْراً وَ لَمْ يَطُلِ الْعَهْدُ وَ لَمْ يَخْلُ‏ «3» مِنْكَ الذِّكْرُ فَإِلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَ فِيكَ أَجْمَلُ الْعَزَاءِ- وَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ عَلَيْهَا وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ‏ «4»مفيد، محمد بن محمد، الأمالي (للمفيد)، 1جلد، كنگره شيخ مفيد - قم، چاپ: اول، 1413ق.
الأمالي (للمفيد) / ترجمه استاد ولى ؛ متن ؛ ص317


7- علىّ بن محمّد هرمزانى از امام سجّاد از پدرش امام حسين عليهما السّلام روايت كند كه آن حضرت فرمود: چون فاطمه دخت پيامبر بيمار شد به على وصيّت نمود كه امر او را كتمان، و خبرش را پوشيده دارد، و كسى را از بيمارى حضرتش آگاه نسازد، و آن حضرت چنين كرد. و خود حضرت‏
الأمالي (للمفيد) / ترجمه استاد ولى، متن، ص: 318
او را پرستارى مى‏كرد و اسماء و بنت عميس- رحمها اللَّه- پنهانى چنان كه فاطمه وصيت نموده بود- آن حضرت را كمك كار بود.
پس چون هنگام وفات آن حضرت فرا رسيد به امير المؤمنين وصيّت كرد كه شخصا كار او را بدست گيرد، و او را شبانه بخاك سپارد، و قبرش را ناپيدا سازد (با زمين يكسان كند كه جايش معلوم نباشد). پس امير المؤمنين خود اين كار را بعهده گرفته و حضرت را بخاك سپرد، و محلّ قبر او را ناپيدا ساخت. چون دست مبارك از خاك قبر برفشاند اندوه و غم بر دلش هجوم آورد، پس سيلاب اشك بر گونه‏اش جارى ساخت، و رو بجانب قبر رسول خدا گرداند و گفت:
«اى رسول خدا از من بر تو سلام باد، و سلام باد بر تو از جانب دخترت و حبيبه‏ات و نور ديده‏ات و زائرت و كسى كه در آرامگاه تو در ميان خاك خفته و آن كس كه خداوند زود رسيدن بتو را برايش برگزيده است. يا رسول اللَّه صبرم در فراق دخت برگزيده‏ات كاسته شده، و تاب و توانم در فراق سرور زنان به سستى گرائيده جز اينكه در تأسى من به سنّت تو و در اندوهى كه با جدائى تو بر من فرود آمد جاى صبر و بردبارى (بر عزاى فاطمه) باقى است، همانا من تو را در لحد
الأمالي (للمفيد) / ترجمه استاد ولى، متن، ص: 319
آرامگاهت نهادم پس از آنكه جان مقدّست بر روى سينه‏ام جارى گشت (هنگام جاندادن سرت بسينه من چسبيده بود)، و ترا بادست خود بزير خاك پنهان نمودم، و خودم شخصا امورت را بعهده گرفتم، آرى در كتاب خدا آيه‏اى است كه سبب مى‏شود مصيبت‏ها را با آغوش باز بپذيريم: «ما همه از آن خدائيم و همه بسوى او باز خواهيم گشت» بقرة: 156.
راستى كه امانت پس گرفته شد، و گروگان دريافت گشت، و زهرا خيلى سريع از دستم ربوده شد. اى رسول خدا اكنون ديگرى چقدر اين آسمان نيلگون و زمين تيره و در نظرم زشت جلوه مى‏كند! امّا اندوهم هميشگى گشته، و شبم به بيدارى كشيده، اندوه هرگز از دلم رخت نبندد تا آنگاه كه خداوند همان سرايى را كه تو در آن مقيم گشته‏اى برايم برگزيند. غصّه‏اى دارم. بس دلخراش، و اندوهى دارم هيجان انگيز، چه زود ميان ما جدائى افتاد، من بخداوند شكوه مى‏برم.
و بزودى دختر تو از همدستى امّتت عليه من و غصب حقّ خودش بتو گزارش مى‏دهد، پس احوال را از او جويا شو، كه بسى غمهاى سوزانى كه در سينه داشت و راهى براى پخش آن نمى‏يافت، و بزودى بازگو خواهد نمود، و البتّه خداوند داورى مى‏كند و او بهترين داوران است.
اى رسول خدا بر تو درودى مى‏فرستم، درود وداع‏كننده‏اى كه نه خشمگين است و نه دلتنگ، بنا بر اين اگر باز گردم از روى ملامت و دلتنگى‏
الأمالي (للمفيد) / ترجمه استاد ولى، متن، ص: 320
نيست، و اگر بمانم از روى بدگمانى به وعده‏اى كه خداوند به صبر پيشگان داده نباشد، و البتّه كه صبر مباركتر و زيباتر است. و اگر بيم غلبه چيره‏شوندگان بر ما نبود (كه مرا سرزنش كنند يا قبر فاطمه را بشكافند) ماندن در نزد قبر تو را بر خود لازم مى‏نمودم، و در كنار آن به اعتكاف بسر ميبردم، و بر اين مصيبت بزرگ همچون مادرى فرزند از دست داده مى‏ناليدم. در برابر ديد خدا دخترت پنهانى بخاك سپرده گشته، و حقّش بزور ستانده مى‏شود، و آشكارا از ارث خود محروم مى‏گردد، و حال آنكه هنوز از عهد تو ديرى نپائيده و ياد تو فراموش نگشته است.
پس اى رسول خدا بسوى خداوند شكوه مى‏برم. و بهترين صبر صبر بر ماتم تو است، و صلوات و رحمت و بركات خداوند بر تو و بر او (فاطمه) باد».
مفيد، محمد بن محمد - استاد ولى، حسين، الأمالي (للمفيد) / ترجمه استاد ولى، 1جلد، آستان قدس رضوى - مشهد، چاپ: اول، 1364ش.
اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن واخذل واهلک من عاداهم
یا علی یامرتضییا حیدر
کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس ازل
عالمی از حسرت آن جلوه مستانه سوخت
آتشی آ تش پرستی در جهان افروخته
خرمن اسلام ودین را تا قیامت سوخته
__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 20 January 2019   #4
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,718
ج: چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟

رُوِیَ‏ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَوْلَادِ الْبَرَامِكَةِ عَرَضَ لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا علیه السلام فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ. فَأَلَحَّ السَّائِلُ عَلَيْهِ فِي كَشْفِ الْجَوَابِ، فَقَالَ علیه السلام: كَانَتْ لَنَا أُمٌّ صَالِحَةٌ، مَاتَتْ وَ هِيَ عَلَيْهِمَا سَاخِطَةٌ، وَ لَمْ يَأْتِنَا بَعْدَ مَوْتِهَا خَبَرٌ أَنَّهَا رَضِيَتْ عَنْهُمَا. (الطرائف سید بن طاووس ، ج‏1، ص252)
مردی از فرزندان برامکه به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد: درباره ابوبکر چه می فرمایید؟ فرمود: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ. آن مرد در گرفتن پاسخ از حضرت اصرار کرد، پس آن حضرت فرمود: ما مادر صالحه ای داشتیم. او از دنیا رفت در حالی که از آن دو نفر (اوّلی و دومی) خشمگین بود و بعد از فوتش، خبری به ما نرسیده است که از آن دو راضی شده باشد
اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن واخذل واهلک من عاداهم
یا علی یامرتضییا حیدر
کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس ازل
عالمی از حسرت آن جلوه مستانه سوخت
آتشی آ تش پرستی در جهان افروخته
خرمن اسلام ودین را تا قیامت سوخته
__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 5 January 2020   #5
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,718
ج: چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟

کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس ازل
عالمی از حسرت آن جلوه مستانه سوخت
آتشی آ تش پرستی در جهان افروخته
خرمن اسلام ودین را تا قیامت سوخته
__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
پاسخ

Bookmarks


كاربراني كه در حال مشاهده اين گفتگو هستند : 1 (0 عضو 1 ميهمان)
 
ابزار گفتگو

قوانين ارسال نوشته
شما نمی توانید سرنگار جدید ارسال نمائید.
شما نمی توانید پاسخ ارسال کنید.
شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
شما نمی توانید نوشته های خود را ویرایش نمائید

کدتالار روشن هست
شكلكهاروشن هستند
[IMG]کد روشن هست
كد HTML خاموش هست

پرش به تالار مورد نظر


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 10:25PM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
no new posts