بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > باشگاه عمومي > اقتصاد و تجارت

نکات

پاسخ
 
ابزار گفتگو
قديمي Thursday 8 August 2013   #1
سپهسالار
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة
 
نشان سپهسالار
 
تاريخ ثبت نام: Apr 2009
مكان: www.arteshi.com
پاسخ‌ها: 2,374
Cool قانون بکارگیری و حمل سلاح و خريد و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی در ايران

قانون بکارگیری و حمل سلاح:

ماده 1 :
مأمورين
مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيرى از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراى احكام قضائى و يا ساير مأموريتهاى محوله، مجاز به حمل و بكارگيرى سلاح مى باشند موظفند به هنگام بكارگيرى سلاح در موارد ضرورى كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند .

تبصره :مأمورين مسلح وزارت اطلاعات در اجراى وظايف محوله قانونى ، در مورد بكارگيرى سلاح مشمول اين قانون مى باشند .

ماده 2 :
مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند:
1- سلامت جسمانى و روانى متناسب با مأموريت محوله .
2- داشتن آموزشهاى لازم در راستاى مأموريتهاى محوله .

3- تسلط كامل در بكارگيرى سلاحى كه در اختيار آنها گذارده مى شود.
4- آشنايى كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيرى سلاح .

ماده 3 :
مأمورين انتظامى در موارد زير حق بكارگيرى سلاح را دارند :
1- براى دفاع از خود در برابر كسى كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد .
2-براى دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مى آورند ولى اوضاع و احوال طورى باشد كه بدون بكارگيرى سلاح مدافعه شخصى امكان نداشته باشد .
3- در صورتى كه مأمورين مذكور مشاهد كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .
4- براى دستگيرى سارق و قاطع الطريق و كسى كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5-در موردى كه شخص بازداشت شده يا زندانى از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براى دستگيرى و ياتوقيف وى استفاده كرده و ثمرى نبخشيده باشد .

تبصره : آيين نامه اجرايى اين بند توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد

6- براى حفظ اماكن انتظامى(مقرر نيروهاى انتظامى از قبيل مركز فرماندهى ، ستاد، پاسگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشى)
7- براى حفظ سلاحى كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مى باشد .
8-براى حفظ اماكن طبقه بندى شده بويژه اماكن حياتى و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش سوزى ، غارت اسناد و اموال، گروگانگيرى واشغال .
9- براى جلوگيرى و مقابله با اشخاصى كه از مرزهاى غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزبانى توجه نمى نمايند
10- براى حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامى و انتظامى و امنيتى .

تبصره 1 :
در موارد فوق در صورت اقتضاى شرايط، اخطار قبلى الزامى است .
تبصره 2 : نيروهاى مسلح در مواردى كه در چهارچوب بندهاى مذكور مأموريت داشته باشند. مجاز به استفاده از سلاح مى باشند .
تبصره 3 :
مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتى مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولا" چاره اى جز بكارگيرى سلاح نداشته باشند، ثالثاً در صورت امكان مراتب:
الف - تير هوائى
ب - تيراندازى كمر به پايين
ج - تيراندازى كمر به بالا را رعايت نمايند .


ماده 4 :
مأمورين انتظامى براى اعاده نظم و كنترل راهپيمائى هاى غير قانونى ، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامى هايى كه بدون بكارگيرى سلاح مهار آنها امكان_پذير نباشد. حق بكارگيرى سلاح را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند:
الف - قبلا" از وسايل ديگرى مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد .
ب - قبل از بكارگيرى سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بكارگيرى سلاح اتمام حجت شده باشد.

تبصره 1 :تشخيص ناآراميهاى موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهدهء رئيس شوراى تأمين استان وشهرستان و در غياب هر يك بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتيكه فرماندار معاون سياسى نداشته باشد اين مسئوليت را به يكى از اعضاى شوراى تأمين محول خواهد نمود.
تبصره 2 : درموارديكه براى اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروى نظامى طبق مقررات قانونى مأموريت پيدا نمايند از لحاظ مقررات بكارگيرى سلاح مشمول اين ماده مى باشند .
تبصره 3 :
آئين نامه اجرائى ماده فوق توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 5 :
مأمورين نظامى و انتظامى براى اعاده نظم و امنيت در راهپيمائي هاى غير قانونى مسلحانه و ناآراميها و شورشهاى مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند. مأمورين مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقرارى ن
ظم و امنيت، خلع سلاح و جمع آورى مهمات و دستگيرى افراد و معرفى آنان به مراجع قضائى اقدام نمايند .

ماده 6 :
تيراندازى به سوى وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است:
الف - در صورتيكه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد متوارى يا اموال مسروقه يا كالاى قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غيرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتيكه از وسيله نقليه براى تهاجم عمدى به مأمورين و يا مردم استفاده شده باشد .

تبصره 1 :
مأمورين مذكور موظفند كه در ايستگاههاى ايست و بازرسى وسايل هشدار دهنده به اندازهلازم (اعم از موانع، تابلو ،چراغ گردان) تعبيه نمايند .
تبصره 2 :
مأمورين مذكور در صورتى مى توانند به وسايل نقليه تيراندازى نمايند كه علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صداى رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهى ننموده باشد .

ماده 7 :
مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيرى سلاح بايد حتى المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمى باشند آسيب نرسد. تبصره مواظبت و مراقبت از حال مجروحين بر عهده مأمورين انتظامى است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراكز درمانىبرسانند .

ماده 8 :
رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسئوليتهاى آنان را گوشزد نمايند .

ماده 9 :
مأمورينى كه آموزش كافى در مورد سلاحى كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتى كه مأموريتى به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشى از آن خواهد بود مشروط بر اينكه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد .

ماده 10 :
سلاحى كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده مى شود بايد متناسب با موضوع مأموريت و وظيفه آنان باشد.

ماده 11 :
نيروهاىنظامى و امنيتى در مواردى كه طبق قانون و مأموريتهاى محوله بانيروى انتظامى همكارى مى كنند طبق ضوابط اين قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره :آئين نامه اجرائى اين ماده توسط وزارتخانه هاى كشور، اطلاعات و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با هماهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .


ماده 12 :
مأمورينى كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيرى سلاح نمايند از اين جهت هيچگونه مسئوليت جزائى يا مدنى نخواهند داشت

ماده 13 :
درصورتى كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهى مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالىبر آنان وارد گرديده باشد ،پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطخواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه اى را به اين منظور اختصاص دادهو حسب مورد در اختيار نيروهاى مسلح قرار دهد . تبصره مفاد اين ماده در
مورد كسانى كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جارى است .

ماده 14 :
نيروهاىمسلح مى توانند در مواردى كه مقتضى بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانى و ضرر و زيان مالى كه مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالى نمايند.

ماده 15 :
نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد 13 و 14 به موجب آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارتخانه هاى كشو ر،اطلاعات، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، امور اقتصادى و دارايى و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگى ستاد كل نيروهاىمسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16 :
هرگاه مأمور بر خلاف مقررات اين قانون اقدام بكارگيرى سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابى محكوم و وفق قانون تحت پيگرد قرار مى گيرد.

ماده 17 :
از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغى مى گردد
.
سپهسالار حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
كاربران ذيل از سپهسالار بابت اين نوشته مفيد تشكر كرده‌اند :
قديمي Thursday 8 August 2013   #2
سپهسالار
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة
 
نشان سپهسالار
 
تاريخ ثبت نام: Apr 2009
مكان: www.arteshi.com
پاسخ‌ها: 2,374
ج: قانون بکارگیری و حمل سلاح و خريد و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی در ايران

خريد و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی در ايران:
غير از فروشگاه‌هاي اينترنتي متعددي كه با توجيه مجاز بودن دفاع شخصي، اقدام به فروش سلاح‌هاي دفاعي سرد و گرم مي‌كنند، پيدا كردن فروشندگان سلاح‌هاي گرم در خيابان ناصرخسروي تهران هم چندان دشوار نيست.

شايد خيلي از شما كه اين مطلب را مي‌خوانيد، ندانيد طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران هر فرد كه تابعيت ايراني داشته باشد و مراحل احراز سلامت اخلاقي، جسمي، روحي و هويت اجتماعي را بگذراند مي‌تواند همزمان مجوز حمل سه قبضه سلاح شكاري (يك قبضه گلوله‌زني، يك قبضه ساچمه‌زني و يك قبضه خفيف كاليبر 22) دريافت كند.

فرم پرسشنامه احراز هويت اجتماعي، فرم معرف يا ضامن خوشنام يا معتبر بنا به تشخيص نيروي انتظامي محل سكونت، شش قطعه عكس 4×3، كپي شناسنامه و اصل آن و ارائه كد ملي همه آن چيز‌هايي است كه شما به آن نياز خواهيد داشت.

به گفته معاون اسلحه و مهمات ارتش جمهوري اسلامي ايران، در خصوص صدور پروانه حمل سلاح هيچ گونه تفاوتي بين آقايان وخانم‌ها نيز وجود ندارد و خانم‌ها هم مي‌توانند جهت كسب پروانه حمل و نگهداري انواع مجاز سلاح ـ كه ذكرش رفت ـ اقدام كنند.

ضمنا براي كسب مجوز حمل سلاح شعبات متعددي در سراسر كشور داير شده است.

بعد از طي مراحل مقدماتي و قبل از صدور مجوز، زماني جهت جلسات تمرين عملي تيراندازي و آزمايش تئوري وعلمي در معاونت اسلحه و مهمات ارتش در نظر گرفته شده كه صلاحيت جسمي و روحي فرد هم در اين مراحل بررسي و احراز مي‌شود و در نهایت مجوز فرد متقاضي توسط پست ارسال مي‌شود.

تقريبا همه مراحل تهيه سلاح مجاز را مي‌توانيد از فروشگاه‌هاي مجاز سلاح كشور بپرسيد و مسوولان فروشگاه‌ها همه چيز را با حوصله برايتان توضيح مي‌دهند.

در مجموع حدود 200 مركز مجاز فروش سلاح در كشور هست كه 19 فروشگاه آن در شهر تهران است.

به گفته اين فروشندگان، براي استفاده از سلاح، سهميه دولتي نيز در نظر گرفته شده است.

براي دريافت اين سهميه بايد به يكي از فروشگاه‌هاي مجاز مراجعه كنيد، فرم‌هاي مربوطه را تكميل و وجهي را واريز كنيد.

مداركتان را به معاونت اسلحه و مهمات ارائه كنيد و پس از انجام آموزش‌هاي لازم و تاييد صلاحيت، جوازتان صادر خواهد شد و اسلحه را تحويل خواهيد گرفت، البته شرط ديگر هم اين است كه قبلا از سهميه خريد اسلحه دولتي استفاده نكرده باشيد يا اگر اسلحه مجاز داريد، فرسوده آن را تحويل دهيد.

ارگان‌هاي نظامي و انتظامي هم سهميه جداگانه‌اي دارند كه اگر عضو اين نهادها باشيد بايد از سهميه ارگان ذي‌ربط‌تان استفاده كنيد.

اما همه راه‌هاي تهيه سلاح هم از اين مسير نه‌چندان پرپيچ‌وخم نمي‌گذرد؛ غير از فروشگاه‌هاي اينترنتي متعددي كه با توجيه مجاز بودن دفاع شخصي، اقدام به فروش سلاح‌هاي دفاعي سرد و گرم مي‌كنند، پيدا كردن فروشندگان سلاح‌هاي گرم در خيابان ناصرخسروي تهران هم چندان دشوار نيست.

فروشندگاني كه نه فقط سلاح‌هاي شكاري كه حتي اقدام به فروش اسلحه‌هاي جنگي نيز مي‌كنند.

كمي كه چرخ بزنيد و فروشندگان مطمئن شوند رهگذر عادي نيستيد، خودشان از شما خواهند پرسيد كه چه مي‌خواهيد.

از گاز فلفل و وسايل دفاع شخصي كه شروع كنيد ممكن است به كلت كمري و سلاح‌هاي سنگين‌تر هم برسيد.

كلتي كه با قيمت كمتر از 500 هزارتومان در كمتر از نيم روز در محل تحويل مي‌دهند. اگر كلاشينكف هم بخواهيد كافي است نزديك به يك ميليون تومان خرج كنيد و دو روز هم تحمل داشته باشيد؛ اما به گفته معاونت اسلحه و تسليحات ارتش استفاده از سلاح حتي براي دفاع از خود نيز براي تشخيص و صدور حكم به دادگاه ارجاع داده مي‌شود.

قانون، دفاع شخصي را مجاز دانسته است، اما اگر فرد براي دفاع از خود از سلاحي بي‌مجوز استفاده كند، مجرم محسوب شده و به ‌دليل حمل غيرقانوني سلاح با او برخورد خواهد شد.

بر اساس قانوني كه مجلس پاييز سال گذشته به تصويب رساند، قاچاقچيان اسلحه گرم و مهمات جنگي با دو تا 15 سال زندان مجازات مي‌شوند و براي قاچاقچيان سلاح گرم شكاري، مجازات شش ماه تا دو سال زندان پيش‌بيني شده است؛ اما طبق اين قانون نه تنها قاچاق سلاح از مرزها كه خريد و نگهداري سلاح غيرقانوني نيز مجازات مشخصي دارد.

در ماده ششم اين قانون آمده هر كس به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سردجنگي يا سلاح شكاري يا قطعات موثر يا مهمات آنها را خريداري، نگهداري يا حمل كند يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از 91 روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده تا 20 ميليون ريال

ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون تا 80 ميليون ريال

پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، قطعات مؤثر يا مهمات آنها به حبس از پنج تا 10 سال

تبصره : هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

به هر حال قانون راه تهيه لوازم مورد نياز براي دفاع شخصي به طور مجاز را هم مشخص كرده است.

به گفته رئيس مركز انتظام ناجا چهار بخش لشكري، كشوري و صنوف و اشخاص حقيقي مي‌توانند درخواست‌كننده تجهيزات دفاع‌شخصي افشانه باشند و نيروي انتظامي به صنوف و سازمان‌هايي كه درصد بيشتري در بحث وقوع جرم دارند از جمله جواهرفروشان، صرافان، داروخانه‌ها به خصوص شبانه‌روزي، وكلاي دادگستري، جامعه‌پزشكي و پرستاري افشانه داده است.

به گفته سرهنگ سيفيان، توزيع و فروش اين تجهيزات از سوي نيروي انتظامي صورت مي‌گيرد و اعضاي صنوف عنوان‌شده مي‌توانند از طريق اتحاديه مربوط درخواست خود را براي دريافت افشانه اعلام كنند.

افراد حقيقي كه تابع صنف و سازمان خاصي نيستند نيز مي‌توانند ضمن درخواست افشانه، دلايل نياز خود به تجهيزات دفاعي را عنوان و به پليس پيشگيري استان خود مراجعه كنند.

اين درخواست‌ها در كميسيون‌هايي خاص بررسي مي‌شود و در صورت تائيد درخواست تجهيزات به آن فرد حقيقي تعلق خواهد گرفت.

با اين حال اين تجهيزات تنها بايد در حوزه كاري مورد استفاده قرار گيرد و به عنوان مثال براي پزشكان استفاده از افشانه در صورت تعرض در حوزه كاري قابل استفاده است و اگر پزشكي در محلي ديگر بر سر موضوع خاصي نزاع داشت حق‌استفاده از اين تجهيزات را ندارد.

قيمت اسپري اشك‌آور قانوني نيروي انتظامي حداكثر 24500 تومان و قيمت شوكر 74 هزار تومان اعلام شده است با اين حال شركت‌هاي متفرقه‌اي نيز اقدام به فروش تجهيزات دفاع شخصي كرده‌اند كه طبق اعلام نيروي انتظامي فروش تجهيزات توسط اين شركت‌ها غيرقانوني بوده است.

تجهيزاتي كه خارج از چرخه ناجا به فروش مي‌رسد عوارض ناگواري بر جسم افراد مي‌گذارد.

مثلا برخي از شوكرها داراي ولتاژ برق 1800، 2000، 2500 هستند در حالي كه برق 220 ولت پس از چند ثانيه فرد را به حالت كما مي‌برد و ممكن است موجب مرگ افراد شود.

اكثر اسپري‌هاي موجود در بازار نيز در بحث بازدارندگي حيوانات وحشي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و از دوز بالايي برخوردارند كه باعث خفگي و سوختگي صورت و حتي موجب نابينايي فرد مي‌شود.منبع: special-forces.ir
سپهسالار حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Monday 19 August 2013   #3
سپهسالار
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة
 
نشان سپهسالار
 
تاريخ ثبت نام: Apr 2009
مكان: www.arteshi.com
پاسخ‌ها: 2,374
ج: قانون بکارگیری و حمل سلاح و خريد و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی در ايران

فرمانده یگان ویژه حفاظت کشور گفت: درصورت نداشتن سابقه کیفری در خانواده آن خانواده تنها حق دریافت یک سلاح ساچمه زني را دارد.
به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، سرهنگ خیلدار گفت: طبق آخرین آمار یک میلیون و 200 هزار سلاح که در دست مردم بود جمع آوری شد و تحویل کمیسیون سلاح و مهمات شد که طبق موافقت مجلس کسانی که دارای سابقه کیفری نباشند و سلامت جسمانی و روانی آنها احراز شود می تواند مجوز دریافت سلاح ساچمه زني بگیرند.

وی افزود: تا به امروز نزدیک به 70 هزار نفر مجوز دریافت کردند وبه تدریج بقیه نیز بعد از گذراندن مراحل مجوز گرفته و سلاح دریافت می کنند.

خیلدار تصریح کرد: اگر کسی دارای چند سلاح ساچمه زني بوده باشد تنها مجوز یک سلاح به آن تعلق می گیرد این در حالیست که اگر یکی از اعضای خانواده یک اسلحه ساچمه زنی یا گلوله زنی داشته باشد، دیگر اعضای خانواده نمی تواند آن سلاح را دریافت کند.

وی با اشاره به 9 هزار و 759 پرونده در دست بررسی گفت: بیشتر پرونده ها مربوط به حوزه شکار و صید است و شکار پرندگان و چهار پایان بیشتر است این درحالیست که با گشت های به موقع نیروهای یگان حفاظت تخلفات سال 91 نسبت به سال 90 ، 25 درصد کاهش داشته است.

فرمانده یگان ویژه حفاظت کشور ادامه دارد: با توجه به تعداد انبوه پرونده ها اگر یک شعبه به جرایم محیط زیست اختصاص پیدا کند به دلیل اینکه اشراف کامل نسبت به موضوع دارد روند رسیدگی به پرونده ها سرعت می بخشد.
سپهسالار حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Tuesday 8 October 2013   #4
علی رضا22
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Oct 2013
پاسخ‌ها: 1
ج: قانون بکارگیری و حمل سلاح و خريد و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی در ايران

به گزارش”بوتیا”: ماهی قزل آلا از آن جهت که قدمت آن به ۴۰۰ سال پیش باز می گردد و در واقع هم عصر دایناسورها محسوب می شود به عنوان ” فسیل زنده خزر” شناخته شده و دریای خزر بزرگترین منبع تولید ماهیان خاوریاری در جهان شناخته شده است.
__________________
AAA
علی رضا22 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
پاسخ

Bookmarks


كاربراني كه در حال مشاهده اين گفتگو هستند : 1 (0 عضو 1 ميهمان)
 
ابزار گفتگو

قوانين ارسال نوشته
شما نمی توانید سرنگار جدید ارسال نمائید.
شما نمی توانید پاسخ ارسال کنید.
شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
شما نمی توانید نوشته های خود را ویرایش نمائید

کدتالار روشن هست
شكلكهاروشن هستند
[IMG]کد روشن هست
كد HTML خاموش هست

پرش به تالار مورد نظر


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 06:22AM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
no new posts